Menu Sluiten

Privacyverklaring 076 Fotografie thodn Theo Fotografie hierna te noemen Theo Fotografie

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Theo Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Theo Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Theo Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

1. Verwerkingsverwantoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Theo Fotografie, Diep Zand 11, 4823 HW Breda, 06-11511392, KvK te Breda 20128787.

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming (Theo van Velthuijsen) van Theo Fotografie is bereikbaar via info@theofotografie.nl of op 06-11511392.

2. Welke gegevens verwerkt Theo Fotografie voor welk doel

2.1 Theo Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

a) voor- en achternaam
b) geslacht
c) adres
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) factuurnummer

2.2 Theo Fotografie verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
b) facturatie
c) afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
d) informatie over wijzigen producten en diensten
e) marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
f) telefonisch contact, e-mailcontact
g) uitvoering wettelijke verplichtingen

3. Verwerkingsgrond

Theo Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Naam] met betrokkene heeft gesloten;
  3. Theo Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
  4. Een gerechtvaardigdsbelang van Theo Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Theo Fotografie aan betrokkene.
  5. Delen van persoonsgegevens met derden

Theo Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Theo Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Bewaartermijnen

Theo Fotografie verwerkt en bewaart de aan Theo Fotografie verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van opdracht(en) tot maximaal een jaar na afronding van één of meerdere opdracht(en). Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal Theo Fotografie, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Theo Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Theo Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.  

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Theo Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Theo Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Theo Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Theo Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Theo Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

6. Inzagerecht, verwijdering en klachten

6.1 Via info@theofotografie.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Theo Fotografie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacybeleid, kan je eveneens contact opnemen met info@theofotografie.nl. Theo Fotografie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Theo Fotografie je hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Theo Fotografie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met info@theofotografie.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@theofotografie.nl.

7. Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Theo Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

8. Wijzigingen

Het privacybeleid kan, indien dat door Theo Fotografie, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van Theo Fotografie bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.